share

Så kan “Smart jordbruk” hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål

Både konsumenter och den jordbrukspolitik som bedrivs i dag sätter en tydlig press på att lantbrukare ska öka kvalitén och volymen på sina skördar, samtidigt som användningen av bekämpningsmedel ska minskas. Den europeiska strategin “Från jord till bord” har identifierat specifika mål som bör vara uppnådda till och med 2030, samtidigt sätter också flera nationella och regionala policys sina mål för att öka hållbarheten inom lantbruket. I den här bloggen ska vi berätta om hur våra tekniker, som vi kallar för “Smart jordbruk”, kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål, samtidigt som du maximerar både avkastning och lönsamhet.

Minskad användning av bekämpningsmedel

Den europeiska strategin ”Från jord till bord” vill minska användningen av kemikalier och farliga bekämpningsmedel med 50 procent fram till och med år 2030. Samtidigt blir konsumenterna mer och mer tveksamma till bekämpningsmedel vilket påverkar deras val av livsmedel. “Smart jordbruk” kan vara en del av en bredare strategi för att du ska kunna minska användandet av bekämpningsmedel i din produktion. Valtras Sektionskontroll stänger exempelvis automatiskt av enskilda delar av sprutrampen när traktorn når vändtegen. Det minskar överlappningen från genomsnittet 5 % till noll. Användningen av Valtras Sektionskontroll kan minska användningen av bekämpningsmedel med mellan 5 och 10 procent.

“Smart Jordbruk” styr inte bara var bekämpningsmedlet appliceras utan den styr också över hur mycket medel som appliceras. Inom varje fält varierar förhållandena, vilket också innebär att det krävs mer eller mindre bekämpningsmedel på olika platser. Med hjälp av Variabel Giva används dessutom olika appliceringskartor som automatiskt justerar både flödeshastigheten och därmed den mängd sprutvätska som traktorn levererar när den rör sig över fältet. Detta säkerställer att rätt mängd bekämpningsmedel levereras på rätt plats, vilket också leder till att den totala mängden av bekämpningsmedel minskar.

Valtras Varibel giva justerar automatiskt hastighetsflödet

Minskad användning av gödsel

EU:s strategi “Från jord till bord” har också målet att minska den totala användningen av konstgödsel med 20 procent, samtidigt som det inte ska ske någon försämring av jordens bördighet. Med Valtras Sektionskontroll försvinner samtliga överlappningar och eftersom den automatiskt stänger av sektioner när bommen passerar vändtegs gränsen. Detta minskar inte bara den totala mängden gödsel utan förhindrar också övergödsling vilket maximerar avkastningen. I och med att besprutningen stängs av när bommen korsar vändtegen sprids ingen gödsel utanför det önskade området och Variabel Giva kan också minska mängden av sprutad gödsel på samma sätt som nämndes när vi pratade om bekämpningsmedel i stycket ovanför. Variabel Giva levererar rätt mängd på rätt plats.

Ökad produktivitet

Jordens befolkningstillväxt gör att också efterfrågan på livsmedel ökar, samtidigt avser strategin “Från Jord till bord” att 25 procent av den totala jordbruksmarknaden ska vara ekologisk år 2030.  Genom att använda sig av “Smart Jordbruk” går det att öka avkastningen per hektar, genom att använda precisionsapplicering till både bekämpningsmedel och gödsel förbättrar du också jordens kvalité. Med hjälp av Valtra Guide styr du din traktor längs de fördefinierade väglinjerna och samma väglinjer används varje gång. Det gör att jorden utanför väglinjerna inte blir för kompakt, vilket resulterar i bättre dränering, förbättrad luftning och att mikroorganismerna trivs bättre. Kort sagt allt det som förbättrar avkastningen. 

Valtra Guide minskar inte bara stressen genom att styra traktorn åt dig, utan minimerar också jordpackningen genom att säkerställa att traktorn håller sig till samma väglinjer

Övervakning och rapportering

Det finns många både regionala och nationella system som kan hjälpa lantbrukare i arbetet mot ett mer hållbart jordbruk, ofta är ett av kraven att de olika samarbetspartners i en försörjningskedja försäkrar sig om att ett lantbruk arbetar med hållbara metoder. Genom att uppnå de fastställda målen kan nya möjligheter inom nya marknader öppnas upp, men det ger också en konkurrensfördel. För att lyckas med nå hållbarhetsmålen måste lantbruket leverera korrekt samt exakt data, ett sätt att göra den processen snabbare och enklare är en automatisk överföring av data från traktorn till gårdskontoret. Därför har Valtra tagit fram Valtras TaskDoc och TaskDoc Pro som automatiskt registrerar de uppgifter som din traktor har slutfört och sedan överför all data till ditt  Farm Management Information System (FMIS). Det går att skapa exakta appliceringskartor för varje fält, redskap eller uppgift på kontoret och ladda upp informationen till SmartTouch och traktorföraren behöver därefter inte göra någonting annat än att börja arbeta. Resten sker automatiskt. All din data förvaras dessutom säkert och kan nås vart som helst.

Mot en koldioxidneutral framtid

Tack vare "Smart jordbruk”kan även hanteringen av en större traktorpark bli något enklare. Med Valtra Connect kan du exempelvis att se var alla dina anslutna traktorer befinner sig i realtid, det går att bygga användarstatistik som hjälper dig att identifiera när traktorer går på tomgång eller när de använder mest bränsle. Genom att förbättra logistiken och minska bränsleförbrukningen får du också ett stöd i ditt arbete mot att bli koldioxidneutral.

Uppnå dina hållbarhetsmål med hjälp av Smart Jordbruk

Genom att minska användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel, samt arbeta mot att bli koldioxidneutral uppnår du också dina hållbarhetsmål. Det är en förändring som kan ha positiva effekter på din verksamhet. Lösningar som Valtra Guide, Sektionskontroll och Variabel Giva säkerställer att rätt mängd insatsvaror levereras på rätt plats, samtidigt som jordpackningen minimeras. Valtra Connect och  TaskDoc är effektiva redskap som också hjälper till att skapa en automatisk dokumentering av det genomförda arbetet. Den data som Valtras Smarta jordbruk levererar kan hjälpa till med rapportering och sammanställning, vilket säkerställer att du behåller din konkurrensfördel och även öppnar upp för nya marknader. Är du intresserad av en mer detaljerad uppskattning av vilka besparingar som Valtras Smarta Jordbruk kan erbjuda dig? Ladda ner för att läsa mer om Valtra "Smart Jordbruk" funktioner redan i dag.